POLÍTICA DE PRIVACIDAD XERAL

O presente documento ten por obxecto describir a política de protección de datos de Portal Formativo S.L. (en diante PF), con domicilio Social en Rúa da Unidade Nº 5 Entresuelo, 27004 Lugo, España.

Os datos de carácter persoal que nos proporcione serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos ficheros automatizados de PF, sendo esta Sociedade titular e responsable dos seus propios ficheros, os cales, conforme á normativa vigente, atópanse debidamente rexistrados no Rexistro Xeneral da Axencia de Protección de Datos.

Nos formularios do Rexistro onde se soliciten datos de carácter persoal, sinalaranse os distintos campos cuxa cumplimentación é necesaria para realizar o rexistro correspondente. Así, salvo que se indique o contrario as respostas ás preguntas sobre datos persoais son voluntarias, sen que a falta de contestación a devanditas preguntas implique unha merma na calidade ou cantidade dos servizos correspondentes, a menos que se indique outra cousa.

O tratamento automatizado a que serán sometidos todos os datos de carácter persoal recollidos como consecuencia da solicitude, utilización, contratación de calquera produto ou servizo ou de calquera transacción ou operación realizada a través desta páxina web (incluídos, a estes efectos, os que sexan facilitados polos Usuarios para a publicación de anuncios), ten como finalidade principal o mantemento da relación contractual no seu caso establecida co propietario desta páxina web.

Tamén serán utilizados para a xestión, administración, prestación, ampliación e mellora dos servizos aos que o Usuario decida subscribirse ou utilizar, por exemplo:

  1. No caso de que se subscribiu á recepción de boletines informativos, os seus datos só serán utilizados para gestionar o envío deste boletín.

  2. No caso de que autorice o envío de publicidade, os seus datos só serán utilizados para gestionar o envío de publicidade a través de medios tradicionais ou electrónicos. Neste sentido infórmaselle que poderemos enviarlle publicidade tanto propia como de terceiras empresas, relativa aos produtos e servizos que utilice a través da nosa páxina web, e en todo caso sobre os sectores Financeiro, Editorial, Educación, Automoción, Telecomunicaciones, Informática, Tecnoloxía, Fogar, Beleza, Inmobiliario, Venda a distancia, Gran consumo, Alimentación, Coleccionismo, Música, Pasatiempos, Lecer, Viaxes, Seguros, Enerxía e Auga, ONG e formación entre outros.

No caso das direccións de correo electrónico ou formulario de contacto da páxina web, os datos que nos proporcione a través dos mesmos, serán utilizados exclusivamente para atender as consultas que nos plante por este medio.

No caso de que nos facilite datos dun terceiro, por exemplo para informar a un coñecido da publicación dun anuncio, ou para recomendarlle nosa web ou un artigo publicada na mesma, infórmaselle que vostede é responsable de obter o consentimento da persoa e dos datos da mesma que nos facilite.

En certos casos, ademais, propóñense ceder os datos persoais a terceiros. Cando cumpra, esta circunstancia será debidamente advertida aos Usuarios nos formularios de recolleita de datos persoais, xunto coa identificación da sociedade que os ceda e devandito terceiro, o tipo de actividades ás que se dedica e a finalidade a que responde a cesión. O Usuario poderá opoñerse en todo momento a calquera ou todas as cesiones precitadas.

O Usuario titular dos datos persoais poderá exercer, nos términos e as limitacións establecidos a normativa vigente, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante correo postal á direccion sinalada no encabezamiento da presente Política de Protección de Datos de Carácter Persoal, indicando no sobre "BAIXA REXISTRO INTERNET".

Na carta deberá indicar:

  1. A dirección de correo electrónico coa cal figura a súa alta na nosa base de datos.

  2. A contraseña que utiliza para acceder aos nosos servizos online.

  3. Fotocopia de DNI.

  4. Dirección postal.

  5. Teléfono de contacto.

PF garante a confidencialidad dos datos de carácter persoal. Iso no entanto, revelará ás autoridades públicas competentes os datos persoais e calquera outra información que estea na súa poder ou sexa accesible a través dos seus sistemas e sexa requirida de conformidad coas disposicións legais e reglamentarias aplicables ao caso. Os datos de carácter persoal poderán ser conservados nos ficheros titularidad de PF ata unha vez finalizadas as relacións formalizadas a través do Portal, exclusivamente aos fins indicados anteriormente e, en todo caso, durante os prazos legalmente establecidos, a disposición de autoridades administrativas ou xudiciais. En calquera caso informámoslle que, no caso de que se vaia a realizar a cesión a terceiros dos seus datos persoais, seralle comunicada previamente especificando a identidade dos cesionarios e a finalidade con que se van a tratar os datos que se ceden.

A entrega dos datos de carácter persoal a través de calquera medio establecido no Portal, supón a autorización expresa do Usuario para realizar o tratamento sinalado nos párrafos anteriores. No entanto, si non desexa que os seus datos de carácter persoal proporcionados sexan tratados con fins comerciais e para o envío de publicidade propia ou de terceiros dos sectores mencionados, poderán opoñerse mediante correo postal á dirección sinalada no encabezamiento.